You are currently viewing 17 Stycznia – Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17 Stycznia – Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17 stycznia br. w Kościele katolickim w Polsce będziemy przeżywali 25. Dzień Judaizmu.  Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa: “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8). Święto to zostało ustanowione przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

 

Podczas obchodów I Dnia Judaizmu w Warszawie ksiądz biskup Stanisław Gądecki we wspólnocie zebranych chrześcijan i Żydów wyjaśniał, że otwierany właśnie Dzień odkrywania wewnętrznej więzi duchowej łączącej chrześcijaństwo z judaizmem nie zmierza bynajmniej do zacierania różnic i do utraty własnej tożsamości, wręcz przeciwnie, ułatwia uświadomienie sobie specyficznych różnic i wspólnych wartości, do których należą: wiara w jedynego Boga, który wybrał swój Lud w nieodwołalnej miłości, zawierzenie Słowu Bożemu, które nas wzywa do przebaczenia i miłości. Nie chodzi zatem o utratę tożsamości, ale o odnalezienie tego najgłębszego wewnętrznego związku, który sprawia, że stosunek chrześcijaństwa do judaizmu „jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast.

Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.

Ważnym głosem Kościoła katolickiego, prowadzącym ku zmianom jego relacji do judaizmu było ogłoszenie soborowej Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich z 28 X 1965 r.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu; jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. Komitet jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Podczas konferencji prasowej bp Markowski powiedział, że obchody Dnia Judaizmu są “powrotem do źródeł”. Natomiast w specjalnym Słowie z okazji 25. edycji tego wydarzenia duchowny zaznaczył, iż należy stale przypominać o tym, że chrześcijaństwo wywodzi się z religii żydowskiej. “Tracąc z nią kontakt odcinamy swoje korzenie, pozbawiając się soków niezbędnych do życia” – podkreślił przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

Centralne obchody odbędą się w Poznaniu. W programie między innymi modlitwa chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera, nabożeństwo biblijne oraz wręczenie Nagrody „Menora Dialogu”.

liniadiecezja