You are currently viewing 29stycznia – IV Niedziela zwykła

29stycznia – IV Niedziela zwykła

Niedziela

29

stycznia

  • Czwarta Niedziela zwykła w ciągu roku,
  • Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław oraz Zdzisława,
  • 🌅 Wschód słońca o: 07:32,
  • 🌇 Zachód słońca o: 16:15,
  • Msze Święte w farze: 07:00, 08:30, 10:00, 12:00 z udziałem dzieci, 15:00,
  • Msza Święte w Kościele św. Barbary: 11:00.

Kilka słów

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

 

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Komentarz do Słowa Bożego

Szukajcie Pana… – tymi słowami zaczerpniętymi z Księgi proroka Sofoniasza rozpoczyna się dzisiejsza liturgia słowa (So 2, 3). Poszukiwanie Boga, odkrywanie Jego prawdziwego oblicza, kształtowanie w sobie właściwego obrazu naszego Stwórcy jest jednym z podstawowych zadań, wyzwań, jakie stają przed każdym z nas. W natłoku informacji, jakimi jesteśmy zewsząd zasypywani każdego dnia, nie jest to zadanie łatwe. W tym szumie informacyjnym, w którym przyszło nam żyć, trudno bowiem czasem odróżnić prawdę od fałszu.

Jednak Pan Bóg daje nam szansę na wsłuchanie się w Jego głos, gdy zaprasza nas, byśmy zgromadzili się wokół ołtarza na wspólnej modlitwie i łamaniu Chleba. W tej chwili wspólnej modlitwy mamy okazję nie tylko usłyszeć o tym, jaki naprawdę jest Bóg, który przywraca wzrok ociemniałym, dźwiga poniżonych, kocha sprawiedliwych, strzeże przybyszów, a przede wszystkim pozostaje wierny na wieki (por. Ps 146, 6. 8-9), ale mamy także okazję zobaczyć na własne oczy, jaki jest Bóg, który na naszych oczach oddaje się całkowicie w nasze ręce, który na naszych oczach umiera, abyśmy my mieli życie.

Odkrywanie prawdziwego obrazu Boga jest o tyle ważne, że przecież jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, jesteśmy powołani do tego, by swoim życiem Go naśladować, by swoim życiem ukazywać Go wszystkim, którzy Boga nie znają, ukazywać Jego bezgraniczną i bezwarunkową miłość względem każdego człowieka.

Drogą poznania Boga jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Ten, który mówił sam o sobie: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14, 9). Idąc za zaproszeniem proroka Sofoniasza, wsłuchujemy się w dzisiejszą Ewangelię, wsłuchujemy się w początkowe – jakże ważne – słowa Kazania na Górze. W Starym Testamencie to właśnie góra była miejscem objawiania się Boga człowiekowi. To właśnie na górze Mojżesz otrzymał od Boga kamienne tablice z Dekalogiem (zob. Wj 19,1 – 20,21). A teraz, stojąc na górze, Jezus naucza, mówiąc o tym, jak żyć i postępować, by móc poznać Boga, jak traktować drugiego człowieka, by mieć udział w królestwie Bożym, jak odnosić się do drugiego człowieka, by swoim życiem faktycznie świadczyć o miłości Stwórcy względem swojego stworzenia.

Błogosławieni ubodzy w duchu (Mt 5, 3), bo gdy serce człowieka czuje się bogate i bardzo z siebie zadowolone, nie ma w nim miejsca na to, by kochać braci i cieszyć się tym, co w życiu najważniejsze – dopowiada papież Franciszek. Błogosławieni cisi (Mt 5, 5), czyli ci, którzy nie tracą sił na to, by narzekać na błędy innych, lecz postrzegają ich jako lepszych od siebie, jak to pisał św. Paweł w Liście do Filipian (por. Flp 2, 3). Błogosławieni czystego serca (Mt 5, 8), a więc ci, którzy są szczerzy wobec innych i mają czyste intencje, bo przecież w znaczeniu biblijnym serce oznacza to, czego naprawdę szukamy i pragniemy, to, co tak naprawdę widzi w nas Bóg, który patrzy na serce, a nie na to, co widoczne dla oczu (por. 1 Sm 16, 7). Błogosławieni miłosierni (Mt 5, 7), czyli ci, którzy potrafią innym przebaczać, stając się tym samym odblaskiem doskonałości Boga, którego nieskończone miłosierdzie wciąż utrzymuje nasz świat w istnieniu.

Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy starają się na co dzień żyć tymi słowami Jezusa z Jego programowego kazania, bo będzie im dane poznać Boga nie tyle przez zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale przez konkretne życiowe doświadczenia. Jezus zaprasza nas dzisiaj na drogę błogosławieństw, zaprasza nas, byśmy naśladowali Go w Jego uniżeniu, pokorze, ubóstwie, ogołoceniu, pragnieniu sprawiedliwości i miłosierdziu (por KKK, 520-521). Tylko wówczas uda nam się ujrzeć i poznać Boga takim, jaki rzeczywiście jest.

Kalendarium tygodnia

W Dniu 3 lutego Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne

Czwartek 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem Matki Bożej

W Dniu 31 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne