1. Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.
 2. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
 3. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
 4. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z księdzem  na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:
   1. metryka chrztu – ważna 6 miesięcy,
   2. świadectwo bierzmowania,
   3. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej ( kurs przedmałżeński),
   4. zaświadczenie z poradni rodzinnej,
   5. dowody osobiste  narzeczonego i narzeczonej,
   6. zaświadczenie z USC – ważne 6 miesiące, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny,
   7. dane świadków ( imię i nazwisko, wiek, adres).
 5. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.
 6. Zapowiedzi ogłoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.
 7. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.
 8. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.
 9. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.
 10. Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św.
 11. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u księdza proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.
 12. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.
 

Małżeństwo to głęboka wspólnota życia i miłości między mężczyzną a kobietą zawarta w obliczu Boga, według formy ustanowionej przez Kościół. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie.

Kościół naucza, że do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
 2. zgoda na związek wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie,
 3. otwartość na dzieci.

Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

„Są trzy słowa, które trzeba mówić zawsze, trzy słowa, które muszą być w domu: czy można, dziękuję, przepraszam.”

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1601-1666.

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055-1165.

 

,,Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.”