Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga. mistrz Eckhart

MODLITWY PORANNE

Znak Krzyża

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

* Na początku i po zakończeniu modlitwy, czyniąc ręką znak krzyża wypowiadamy te słowa.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

 

*Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb, z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga, w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.

 

* Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniejszych Prawd Wiary Świętej. Składa się z dwunastu artykułów. Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

W okresie wielkanocnym zamiast Anioł Pański odmawiamy : Regina Caeli

 

K. Królowo nieba, wesel się, alleluja!

W. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!

 

K. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!

W. Módl się za nami do Boga, alleluja!

 

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

 

K. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

 

* Odmawia się trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem na pamiątkę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Dla przypomnienia w kościołach  dzwoni się na Anioł Pański trzy razy dziennie. Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi o świcie, w południe lub pod wieczór modlitwę Anioł Pański lub w czasie wielkanocnym “Królowo nieba” wraz z modlitwą końcową. 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

***

Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem od Boga, abyś był mi towarzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dla wieczności i pełnij Twój obowiązek wobec mnie, który wyznaczyła Ci miłość Boga. Wstrząśnij mną w mojej obojętności, wzmacniaj mnie w mojej słabości, zagródź mi każdą niewłaściwą drogę, otwórz oczy dla Boga i krzyża, a zamknij mi uszy na pokusy złego ducha. Czuwaj nade mną w czasie snu i dozwól, abym został Twoją radością i nagrodą w niebie. Amen.*

***

Mój wspaniały Aniele Stróżu, z samego rana pragnę Cię powitać z sercem przepełnionym miłością! Bądź przy mnie, módl się ze mną, pomóż mi, abym nieustannie pragnął Boga. Spraw, bym zawsze i wszędzie odkrywał to, co jest dobre. Dopomóż, aby moje myśli były prawe, a słowa właściwe. Mój dobry Aniele, ten dzień będzie wspaniały, bo Ty jesteś przy mnie! Amen”.

***

Mój drogi, święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję Ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na początku dnia i kieruj moje pierwsze myśli do Boga. Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności tego dnia i udziel mi swego wsparcia w uświęcaniu całej mojej pracy. Ty znasz moje potrzeby, trudy i bóle – spraw, abym nie utracił zasług moich cierpień. Ty słyszysz moje modlitwy i znasz ich wartość, naucz mnie dobrze się modlić, aby moja modlitwa była miła Bogu. Ty znasz moją drogę, która ma zaprowadzić mnie do nieba – kieruj moimi krokami, abym nie zagubił właściwej drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego życia. Udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze spełniał to, czego żąda ode mnie Bóg. Ty obdarzasz ludzi miłością, także i moje serce napełnij miłością, dobrocią i miłosierdziem; spraw, abym wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i delikatnością. Bądź moim opiekunem w podróży do wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę. Ukaż mi słabości mojej natury, abym świadom własnej małości, kierował serce ku temu, co jest miłe Bogu. Naucz mnie słuchać Ciebie i bądź zawsze blisko mnie, abym nie zbłądził. U schyłku dnia zanosisz moje modlitwy przed Boży tron – ukaż mi dobro i zło, które popełniłem, abym mógł za nie żałować i – dzięki Twej pomocy – poprawić się. Ty czuwasz przy mnie, kiedy zasypiam; przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podziękowania i prośby. Błogosław mnie i strzeż w czasie snu. Wierzę, że będziesz mnie umacniał w godzinie śmierci. Módl się za mnie do św. Józefa o szczęśliwą śmierć oraz wyproś mi na tę godzinę wsparcie mojej Niebieskiej Matki, a potem zaprowadź mnie, Aniele Stróżu, do Jezusa, mojego Pana. Amen.

 

*Modlitwa o opiekę do Anioła Stróża, a także inne modlitwy do aniołów, przypominają o tym, kim są aniołowie, że nigdy nie jesteśmy sami, i zawsze mamy przy sobie opiekuna i orędownika. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, każdy z nas posiada Anioła Stróża, nawet jeżeli nie jest chrześcijaninem. Aniołowie są powoływani w momencie zjednoczenia się duszy i ciała w łonie matki. Mają oni swoje imiona, które nadaje im Pan Bóg. Zagadnienie to poruszał między innymi święty Hieronim oraz Tomasz z Akwinu. Jak podają chrześcijańskie wierzenia, aniołowie są czystymi duchami, które nie posiadają ciała, lecz mogą przybrać ludzką postać, jeżeli sytuacja tego wymaga. Porozumiewają się one przesyłając konkretne myśli. Aniołowie nieustannie komunikują się z Panem Bogiem. Są mu w pełni oddani, nawet wówczas, gdy opiekują się ludźmi.  Co ważne, nie ma 2 takich samych aniołów. Każdy z nich jest w pełni unikatowy i ma swoją własną osobowość. Dlaczego warto odmawiać modlitwę do Anioła Stróża Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie świętych Aniołów Stróżów w dniu 2 października.

Modlitwa za przyczyną Matki Boskiej Lipskiej

Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzaj rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę Życia wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Matko Boża Lipska, módl się za nami.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ofiarowanie siebie
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza.[Amen].
Modlitwa na rozpoczęcie dnia

Panie, Boże Wszechmogący, Ty pozwoliłeś mi dożyć początku tego nowego dnia. Udziel mi swej pomocy, bym nie popełnił żadnego grzechu, lecz bym się starał myślami, mową i uczynkami wypełnić Twoją miłościwą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Lub…

Panie, pozwól mi ze spokojem ducha spotkać wszystko, co mi niesie każdy dzień. Pomóż mi poddać się Twojej świętej woli. W każdej chwili dnia ucz mnie i podtrzymuj we wszystkim. Objawiaj swoją wolę dla mnie i dla otaczających mnie ludzi. Jakiekolwiek otrzymałbym dzisiaj wieści, spraw, niech je przyjmuję ze spokojem i mocnym przekonaniem, że we wszystkim dzieje się Twoja święta wola. Kieruj wszystkimi moimi myślami, stówami, czynami i uczuciami. We wszystkich nieprzewidzianych wypadkach daj, abym pamiętał, że wszystko pochodzi od Ciebie, i że Ty jesteś Panem wszystkiego. Naucz mnie rozumieć ludzi i z prostotą postępować z każdym członkiem mojej wspólnoty, nikogo nie zasmucając i nie wnosząc w jego duszę zamętu. Panie, dodaj mi sił do znoszenia trudów każdego dnia i do przyjmowania tego, co się wydarzy. Ty sam kieruj moją wolą, przyciągając ją do siebie, i ucz mnie co dzień, jak mam wierzyć w Ciebie, jak cierpieć i jak przebaczać z miłością Twoją w moim sercu. Panie, wierzę, że zawsze jestem Twój i dziękuję Ci za tę wiarę każdego dnia.

***

Lub…

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie dnia każdego. kard. Leo Suenens

***

Lub…

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje  modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii – dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

***

Lub…

Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tej nocy. Ofiaruję Ci Moje uczynku dzisiejszego dnia. Spraw, żeby były zgodne z Twoją wolą i by służyły Twej chwale. Chroń mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

***

Pieśń poranna: ,,Kiedy ranne wstają zorze''
Kiedy ranne wstają zorze
Tobie ziemia, tobie morze
Tobie śpiewa żywioł wszelki
Bądź pochwalon Boże wielki

A człowiek który bez miary,
Obsypany twémi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby Cię nie chwalił!
 
 
Ledwie oczy przetrzeć zdołam
Wnet do mego Pana wołam
Do mego Boga na Niebie
Y szukam go koło ciebie

Wielu snem śmierci upadli
Co się wczora spać pokładli
My się jeszcze obudzili
Byśmy Cię, Boże, chwalili
 
Boże,w Trójcy niepojęty,
Ojcze, Synu, Duchu święty,
Tobie chwałę oddajemy,
Byś nas poświęcił prosimy.
 
(jest i taka zwrotka)
A za nocki dziękujemy
O szczęśliwy dzień prosimy,
Byś nam zawsze błogosławił
A po śmierci duszę zbawił
 
(od W)
Boże w Trójcy niepojety
Ojcze, Synu, Duchu święty
My Ci chwałę oddajemy
I dla Niech Ciebie dziś żyjemy
 
tytuł: Kiedy ranne wstają zorze
Pieśń poranna, Pieśń nieśmiertelna, Modlitwa poranna
gatunek: hymn poranny
muzyka: Karol Kurpiński
 

Pozostałe modlitwy codzienne

Do świętego patrona i Anioła Stróża

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy. Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

 

Aniele Boży Stróżu mój, mnie Tobie z Opatrzności Bożej poleconego, racz dnia dzisiejszego strzec, rządzić, bronić i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

Do patrona naszej parafii

Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, święta Anno, Twojemu orędownictwu powierzamy nasze sprawy, prośby i szczere słowa dziękczynienia za wszelkie dobro. Wstawiaj się za nami, naszymi rodzinami i naszą parafią, która Ciebie za swego patrona obrała sobie. Św. Anno proś Boga o łaski i pomoc dla nas, byśmy mocni w wierze żyli nadzieją w wielkie miłosierdzie Boga, a w codzienności kierowali się zawsze miłością, dobrem i Twoją sprawiedliwością. Błądzących z naszej wspólnoty, prowadź Boże do kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę głębokiej wiary, a miłujących Ciebie – obdarz wytrwałością i stałością.            

Święta Anno , weź w swoją opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wypraszaj im konieczne łaski i dary Ducha Świętego. Wstawiaj się u Boga za chorymi i cierpiącymi. Uproś błogosławieństwo dla naszych codziennych dobrych poczynań. Obudź w nas Panie ducha pobożności i płomiennej miłości do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Spraw św. Anno swym wstawiennictwem u Boga, byśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań Bożych i Kościelnych, a w chwili śmierci doznali Bożego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Lub:

O Anno święta! Przyszedłem[am] na to święte miejsce, aby cię godnie chwalić i moją ufność w twoją przyczynę okazać. Przyjmij więc łaskawie tę moją pielgrzymkę i przyczyń się też łaskawie za mną, jakżeś się już za wiele tysięcy przyczyniła, którzy do ciebie na to miejsce łaski się uciekali i o twoją obronę błagali. Bądź mi pomocniczką we wszystkich potrzebach moich [a mianowicie w tej sprawie…], polecaj prośby moje Wnukowi twemu niebieskiemu, Jezusowi Chrystusowi, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg prawdziwy na wieki wieków. Amen.

***

 

O powołania kapłańskie

Panie Jezu, skieruj swoje wejrzenie na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie w pobożności i wiedzy wzrastają przyszli kapłani Twojego Kościoła.

Księdzu Biskupowi i przełożonym seminarium daj, Panie, łaskę prawdziwej mądrości w wyborze kandydatów do posługi kapłańskiej oraz do wychowania ich ze  stanowczością i miłością w cnocie i wiedzy.

Dzieciom i młodzieży udziel światła rozeznania, że ich powołanie i odpowiedź na nie pochodzi całkowicie od Ciebie. Spraw, aby ochoczo podjęli wezwanie  do pójścia za Tobą.

W rodzinach kleryków i dobroczyńców seminarium pomnóż Twoją łaskę tak, żeby wielkość powołania kapłańskiego była należycie zrozumiana, doceniana i przyjęta przez wszystkich.

Zawierzam całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz sprawę nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich wstawiennictwu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ufając, że nigdy nie zabraknie wiernych i gorliwych pracowników w Winnicy naszej diecezji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Za dobroczyńców

Boże Ojcze, tylko Tyś jest dobry – Źródło wszelkiej dobroci. Dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców naszego seminarium. Ich dobre czyny są znakiem Twojej miłości. Wspomagaj ich i obdarzaj łaską, aby doszli do poznania Ciebie, dobrego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za Kościół

Panie, nasz Boże, Ojcze miłosierdzia! Pamiętaj o Twoim Kościele, zachowaj go w pokoju i jedności do końca wieków i napełnij obficie darami Ducha Świętego.

 

Miej zawsze w opiece naszego Papieża i wszystkich biskupów, aby na całym okręgu ziemi prawowiernie głosili słowa prawdy, a będąc wzorem dla wiernych, prowadzili ich drogą świętości.

 

Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi kapłanami: napełnij ich mądrością Ducha Świętego i uczyń wiernymi szafarzami Twoich tajemnic. Pamiętaj Panie, o naszej gminie i całej naszej ojczyźnie, a jej mieszkańców zachowaj w uczciwości, pokoju i bezpieczeństwie.

 

Uczyń wszystkich Twoim świętym ludem.

 

Małżonków utrzymuj w niezachwianej miłości i jedności. Rodzicom oraz wszystkim wychowawcom błogosław, aby pod ich opieką dzieci wzrastały na Twoją chwałę.

 

Polecamy Ci, Panie, wszystkich będących w niebezpieczeństwie, żyjących na obczyźnie, skazanych na więzienie, pracujących w ciężkich warunkach, pełniących jakąkolwiek służbę publiczną. Niech wszyscy doznają Twojej ojcowskiej opieki, obrony i pomocy.

 

Polecamy Ci także wszystkich cierpiących i uciśnionych, którzy Ciebie błagają o zmiłowanie i pociechę.

 

Błądzących oświeć i nawróć do siebie. Chorych uzdrów, biednych i nieszczęśliwych wspomagaj, żyjących w Twej łasce zachowaj w dobrym. Tych zaś, co odpadli, pojednaj z Tobą. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się dla chwały Twojego Imienia i w Twoim Kościele pełnią dobre czyny.

 

Obdarz pokojem wszystkie narody, usuń spośród nich wszelkie zgorszenia i krzywdy, ześlij na wszystkich swoją światłość i we wszystkich rozlej swoją miłość, bo Ty, nasz Boże i Zbawicielu, jesteś nadzieją wszystkich krain ziemi.

 

Prosimy Cię także, zsyłaj nam pomyślną pogodę i łagodne deszcze użyźniające. Pomnażaj nasze plony, na Ciebie bowiem zwrócone są oczy wszystkich, byś w swojej dobroci otworzył swoją rękę.

 

Pamiętaj, Panie, o tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do Ciebie: wprowadź ich do domu wiecznego życia, gdzie światłość Twojego oblicza opromienia wszystkich i napełnia pokojem i radością.

 

Wejrzyj również łaskawie na nas i Twój lud wybrany. Daj nam uczestnictwo w swojej chwale, razem z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją i ze wszystkimi Sprawiedliwymi: przez łaskę i miłość Twojego Jednorodzonego Syna, z którym Ty, Ojcze, wraz z Duchem Świętym odbierasz cześć i chwałę, i dziękczynienie teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Za Ojca Świętego
Za biskupów diecezji toruńskiej

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na biskupów Twoich +Wiesława, +Józefa,+ Andrzeja, których ustanowiłeś pasterzami Kościoła toruńskiego, daj im słowem i przykładem przyczynić się do dobra tych, którym przewodzi, aby razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnąli życie wieczne. Przez Chrystusa pana Naszego. Amen.

Za proboszcza

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. Mieczysława godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim.

Za ojczyznę
Za rządzących
Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku jest wszelka władza i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie, pod opieką Twojej prawicy, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
O pokój

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. Mieczysława godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim.

Za rodziców

Panie Jezu, Ty, który z całego serca kochałeś Maryję i Józefa. Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła. Proszę Cię, aby nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój, Twa miłość i Twoja łaska.

* * *

Lub:

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś, łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał. Boże, Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej Rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie Panu naszym. Amen.

* * *

Lub:

Najukochańsza Matko moja Maryjo, niewymowne szczęście stało się Twoim udziałem, że najświętsze ze wszystkich dzieci, jakie kiedykolwiek na ziemi żyły, to jednorodzony Syn Boży, który Ciebie Matką nazywał i był we wszystkim posłuszny. Wiem o tym, najdroższa Matko Maryjo, że tylko wtedy Panu Bogu i Tobie podobać się mogę, że tylko wówczas zasłużę sobie, by być szczęśliwym(ą) na ziemi, a kiedyś w niebie będę mógł(a) cieszyć się z Aniołami, jeżeli moim rodzicom będę posłuszny (a), pragnąc sprawiać im jak najwięcej radości. Na nowo to dzisiaj przyrzekam, Najdroższa Matko Maryjo. Tyś jest tą Matką, co nieustannie nam pomaga, dopomóż i mnie, ażebym o tym moim przyrzeczeniu nigdy nie zapomniał(a) i zawsze zgodnie z nim postępował(a).

* * *

Lub:

Moi rodzice są dla mnie tak dobrzy. Wynagrodź im to, Matko moja niebieska, bo ja tego nie potrafię. Spraw, by długo i szczęśliwie żyli. Spełnij ich wszystkie życzenia, a gdy kiedyś umrą, przyjmij ich do nieba. I ja tak chcę żyć, bym się dostał(a) do nieba i tam wspólnie z moimi drogimi rodzicami cieszył(a) się z Tobą oglądaniem Boga. O Matko Nieustającej Pomocy, bądź Panią, Opiekunką i Matką dla nas. Amen.

* * *

Lub:

Zbawicielu nasz, wzorze posłuszeństwa synowskiego, któryś umierając na krzyżu pociechę i opiekę swojej Matce okazał, natchnij mnie cnotą przykładnej miłości i czci dla mych rodziców. Błogosław ich dobrym zamiarom i postanowieniom, daj im zdrowie, radość i szczęście. Spraw, abym za wszystkie dobrodziejstwa, których od nich doznaję, potrafił się odwdzięczyć. Niech nigdy z mojej przyczyny nie doznają ani zmartwienia, ani niepokoju. Pomóż mi, abym stał się dla nich pociechą, a w starości podporą.

* * *

Lub:

Boże, użycz mi tej łaski, abym szanował moich rodziców, a przywiązaniem swoim, troską o nich i dobrym życiem chociaż w części wynagrodził im trudy, jakie dla mnie ponosili i ponoszą. Dozwól im doczekać sędziwej starości, a gdy ich powołasz przed swoje oblicze, okaż im miłosierdzie i przyjmij do Twojej chwały. Amen.

* * *

Lub:

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagrodź im obficie w tym i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili.

* * *

Lub:

Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania szanował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować podług ich rad i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen.

* * *

Lub:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Kocham ich całym sercem i chcę, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.

* * *

Lub:

Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.

* * *

Lub:

Boże Ojcze, spraw, abym umiał docenić ich starania i umiał być im za wszystko wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, abym ich kochał, szanował oraz im dopomagał.

Za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.  Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

Za przyjaciół

Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych, którzy mnie miłują w Tobie, i za tych, których ja miłuje; w Tobie. Kochaj ich wszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz im i mnie łaskę; miłowania. Spraw, aby i oni z całego serca byli wierni Tobie. Niech mówią i czynią tylko to, co się Tobie podoba i jest dla ich dobre. A Ty, Panie, czyn dla nich i w nich to, co może być im pożyteczne wedle Twojej woli. Niech będą zawsze w Twojej opiece, aż dojdą kiedyś do chwały, i do wiecznego bezpieczeństwa w Tobie. Amen.

Przed pracą

Panie Jezu.! W zjednoczeniu z najdoskonalszymi pracami i sprawami Twoimi, ofiaruję Ci pracę swoją, abym ją według najchwalebniejszej woli Twojej wykonał i żeby posłużyła na zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Po pracy

Panie Jezu.! W zjednoczeniu z najdoskonalszymi sprawami Twoimi, ofiaruję Cię tę pracę i robotę swoją, abyś je uświęcić raczył i ofiarował Bogu Ojcu na Jego chwałę wieczną. Amen.

O uwolnienie od otępienia

Panie, czuję, że ze mną dzieje się coś złego. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że tak dłużej nie mogę pozostać.  To wszystko, czego doświadczam, jest pozbawione nadziei. Błagam Cię, Panie, wyrwij mnie z uśpienia! Pokaż mi inny, nowy świat. Pozwól mi odzyskać zaufanie do Ciebie. Pośród nocy Cię wzywam i proszę: okaż mi Swoje miłosierdzie! Wyzwól mnie od lęku o samego siebie! Daj mi poznać Ciebie! Przyjdź i nie zwlekaj, Panie. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany….. jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego kochanego…….. dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola.
Amen

Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca.
Amen

Modlitwa za głodnych

Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z pomocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprzedzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie marnują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba powszedniego daj wszystkim ludom. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Panie Jezu Chryste, ukochany mój Zbawicielu, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte na krzyżu, Twe Serce przestało bić.
Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, niezłomną nadzieję i żywą wiarę w Twoje miłosierdzie. Maryjo, Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Amen

Modlitwa za zmarłych

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

***

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.

***

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia

Panie, usłysz moją modlitwę.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela
Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek
Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek
Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu – niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa
Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele – niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek
Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli – rodzice, rodzeństwo, krewni – zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek
Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 

Sobota
Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…

***

Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące


O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra – łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen
 

***

Modlitwa za zmarłą


Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

***

Modlitwa za zmarłego


Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu


Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

***

Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci


Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa za zmarłego w rodzinie


Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa za zmarłych rodziców


Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

***

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu


Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

MODLITWY W CIĄGU DNIA

Znak Krzyża

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

* Na początku i po zakończeniu modlitwy, czyniąc ręką znak krzyża wypowiadamy te słowa.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

 

*Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb, z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga, w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

W okresie wielkanocnym zamiast Anioł Pański odmawiamy : Regina Caeli

 

K. Królowo nieba, wesel się, alleluja!

W. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!

 

K. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!

W. Módl się za nami do Boga, alleluja!

 

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

 

K. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

 

* Odmawia się trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem na pamiątkę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Dla przypomnienia w kościołach  dzwoni się na Anioł Pański trzy razy dziennie. Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi o świcie, w południe lub pod wieczór modlitwę Anioł Pański lub w czasie wielkanocnym “Królowo nieba” wraz z modlitwą końcową. 

Chwała i dziękczynnienie

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

MODLITWY WIECZORNE

Znak Krzyża

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

* Na początku i po zakończeniu modlitwy, czyniąc ręką znak krzyża wypowiadamy te słowa. Po skończonej pracy, przed spoczynkiem, dziękując za otrzymane w ciągu dnia od Boga dobrodziejstwa i przepraszając go za swoje winy, odmów pobożnie następujące modlitwy:

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

 

*Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb, z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga, w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, – a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Dusze wiernych zmarłych przez Nieskończone Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. – Amen.

Rachunek sumienia i żal za grzechy

Staję mój Boże w obecności Twojej, dziękuje Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a w szczególności w dniu dzisiejszym otrzymane. Duchu Święty, racz uświęcić sumienie moje, abym grzechy moje poznał i za nie serdecznie żałował. Matko Najświętsza Pani Lipska oraz wszyscy Święci i Aniołowie, proszę Was o łaskę dobrego rachunku sumienia…

 

* Zrób dokładny rachunek sumienia z całego dnia i wzbudź w sobie żal doskonały za grzechy. Zauważ, jakie grzechy najczęściej popełniasz: to jest twoja wada główna – walcz z nią. Pamiętaj, że bez codziennego rachunku sumienia i pracy nad sobą, nigdy się nie uświęcisz i nie doświadczysz obecności Bożego Miłosierdzia. Żałując za grzechy mów:

 

O Boże mój, żałuję z całego serca, z całej duszy mojej za wszystkie grzechy, a zwłaszcza te, które dziś popełniłem. Żałuję bardzo, że nimi obraziłem Ciebie, Boga mojego i Stwórcę. Dobro najwyższe. Bądź miłosierny dla mnie grzesznika. Dla miłości Twojej przebaczam wszystkim bliźnim i wyrzekam się wszelkiego grzechu.

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję,zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

Postanowienie poprawy i modlitwa końcowa

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec +, Bóg Syn + i Bóg Duch Swięty +.

***

II wersja:

 

Panie Boże, dziękuję Ci, żeś doprowadził do końca ten dzień. Dziękuję Ci, żeś uspokoił moją duszę i moje ciało. Twoja ręka wyciągnięta nade mną zachowała mnie i ustrzegła od zła. Przebacz mi mój brak wiary i wszystko, co było złe w tym dniu. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mi dziś wyrządzili przykrość. Spraw, niech spokojnie zasnę pod Twoją opieką. Zachowaj mnie od pokus nocnych. Polecam Ci moich bliskich i ten dom, moje ciało i moją duszę. Niech Twoje święte Imię będzie uwielbione.

Dietrich Bonhoeffer (zm. 1945)
Resistence et soumission, Labor et Fides 1963.
Dorcase, n. 217. Dubois, s. 429.

***

III wersja :

Postanawiam odtąd pilnie strzec się grzechów i unikać okazji do grzechu, z pomocą świętej Łaski Twojej, o którą Cię pokornie proszę. Amen.

W ręce Twoje, o Boże, oddaje ciało i duszę moją. Tobie polecam małżonkę (małżonka), dzieci, rodziców, krewnych, dobrodziejów, kapłanów, siostry zakonne, ludzi napotkanych w dniu dzisiejszym, tak żyjących, jak i umarłych. Nawiedź to mieszkanie o Boże, a powstrzymaj z daleka od niego wszystkie  zasadzki nieprzyjaciela. Niechaj w nim mieszkają święci Aniołowie Twoi, aby nas strzegli w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze spoczywa nad nimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy)

***

IV wersja :

Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tego dnia. Wybacz mi zło, jakie dziś popełniłem, a jeśli uczyniłem coś dobrego, zechciej to przyjąć. Strzeż mnie w godzinach spoczynku i chroń przed niebezpieczeństwami. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

***

Pieśni wieczorne: ,, Wszystkie nasze dzienne sprawy'' i ,,Zapada zmrok''

Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
niech Cię nawet sen nasz chwali.

 

Twoje oczy obrócone
dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

 

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

 

A gdy już niebo osiędziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty.

***

Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

 

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

I ludzkim snom błogosław dłonią jasną
I oddal od nich cień codziennych trosk.
A tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.
A tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

 

 

MAŁY KATECHIZM

Wyznanie Wiary (CREDO)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świeci

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać
się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościół.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Siedem darów Ducha Świętego

1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa,
7. Dar bojaźni Bożej.

Akt wiary, nadziei i miłości

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

 

Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego

Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Cztery cnoty boskie

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Cztery cnoty główne (kardynalne)

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Osiem błogosławieństw

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Dwanaście owoców Ducha Świętego

1. Miłość.
2. Wesele.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Uprzejmość.
6. Dobroć.
7. Wspaniałomyślność.
8. Łaskawość,
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Skutki grzechu pierworodnego
  1. Pożądliwość ciała.
  2. Pożądliwość oczu.
  3. Pożądliwość życia.
Grzechy cudze

1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech

Sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać lub wątpić o lasce i miłosierdziu Bożym.
3. Uznanej prawdzie chrześcijańskie” się sprzeciwiać.
4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć.
5. Na zbawienne upomnienie mieć zatwardziałe serce.
6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

Warunki Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Ostatne rzeczy człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Najprzedniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków! Amen.

Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj

Szczęść Boże.

Gdy się kropisz wodą święconą

Przez pokropienie krwią Twoją najdroższą, Panie Jezus Chryste i przez moc Męki Twojej niewinnej, obmyj mnie od wszelkiej skazy i oczyść od wszelkiego grzechu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

***

Lub:

 

POZA OKRESEM WIELKANOCNYM
Antyfona:
 Pokrop mnie, Panie, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Psalm 51(50), 3-5, 11

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Antyfona.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Antyfona.

***

W OKRESIE WIELKANOCNYM

Antyfona: Zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Boga naszego. Alleluja.

Psalm 107(106), 1-2. 22-22Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
których wybawił z rąk przeciwnika.

Antyfona.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
Niech składają dziękczynne ofiary, *
niech sławią z radością Jego dzieła.

Antyfona.

Modlitwa przed obiadem

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary, które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa śpiewana:

Pobłogosław Panie z wysokiego Nieba, Hej, aby na tym stole nie zabrakło chleba!, Hej, aby na tym stole nie zabrakło chleba!, Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli. Hej, ani tej miłości do naszej Matuli. Hej, ani tej miłości do naszej Matuli. Zjemy, zjemy wszystko, wszystko wszyściusieńko Hej, aby na tym stole było puściusieńko! Hej, aby na tym stole było puściusieńko!

***

Modlitwa przed posiłkiem II 

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje, które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Modlitwa przed posiłkiem III 

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, pobłogosław te dary, które z twojej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa przed posiłkiem IV

Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Modlitwa przed posiłkiem V

Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

***

Modlitwa przed posiłkiem VI

Drogi Panie Jezu, siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami. Pobłogosław nas i te wszystkie dary, za które podziękowania Tobie składamy. Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie, a ci, co odeszli, osiągną zbawienie. Amen.

 

Modlitwa po obiedzie

Modlitwa po posiłku I

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali.  Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.

***

Modlitwa po posiłku II

Chwała Tobie, cześć i dzięki. Za posiłek z Twojej ręki.  Dobry Boże dzięki masz za to,  co pożywać dasz.Amen.

***

Modlitwa po posiłku III

Chwalimy Cię Panie. I dziękujemy za ten posiłek, Dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

***

Modlitwa po posiłku IV

Za ten posiłek. I wszystkie dary Twej dobroci. Chwalimy Cię Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

***

Modlitwa o błogosławieństwo Boże w nauce

Boże, wiem, że muszę się uczyć i zdobywać wiedzę, ale też wiem, że potrzebuję mądrości, a tylko Ty, Boże, możesz mnie nią obdarzyć. Daj mi Panie Jezu mądrość, aby ze mną była i proszę, abym umiał z niej dobrze korzystać, wówczas, gdy Ty mi dajesz kochanych ludzi i dobre wspaniałe rzeczy. Piękny jest nasz świat – spraw, bym żył w nim mądrze i roztropnie. Niech nie opuszcza mnie Twoja mądrość i Twoja miłość.

***

Lub:

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Lub:

Dziękujemy Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Lub:

Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed podróżą do Anioła Stróża

Mój święty Aniele Stróżu, poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję, abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała  i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu. Strzeż nas, prowadź ochraniaj. Amen

Modlitwa Maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości. Duchu Święty potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości. Duchu Święty spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości. Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko co wiem jest Bożym darem. Duchu Święty orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola. Duchu Święty daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka. Duchu Święty oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom. Przyjdź Duchu Święty!
Amen

Modlitwa w chorobie do Anioła Stróża

Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu.
Wiem, że jesteś przy mnie,
choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała.
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra.
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz.
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić.
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach,
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych.
Zarazem jednak proszę Cię,
abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Modlitwa przed operacją

Drogi Boże – Stwórco, zwracam się do Ciebie ze wszystkimi obawami wobec oczekującej mnie operacji. Proszę daj mi odwagę potrzebną, by stawić jej czoło z niezachwianą pewnością, że mnie chronisz i kochasz. Kiedy będę w narkozie, daj memu duchowi odczuć, że nie muszę się o nic martwić ani niczego obawiać. Ukój moje nerwy, uspokój umysł i odpuść mi wszystkie grzechy w swoim miłosierdziu.
Proszę daj zespołowi operacyjnemu umiejętności potrzebne, by operacja się udała i by nie było komplikacji. Proszę daj mej rodzinie i przyjaciołom podtrzymującą na duchu wiarę w to, że jesteś z nami. Rozprosz ich obawy podczas nadchodzących godzin mojej operacji.
Składam w Twoje ręce moje wyzdrowienie i proszę, by Twój uzdrawiający dotyk przyspieszył mi powrót do zdrowia.
Drogi Boże, składam moje życie w Twoje ręce i ufam w Twą dobroć, miłość i troskę o mnie.
Proszę, byś mnie wysłuchał w imię Jezusa, Twego Syna.
Amen

Modlitwa o znalezienie pracy

Maryjo, Bóg polecił nam przez pracę czynić sobie ziemię poddaną. Zaprosił nas do kontynuowania dzieła stworzenia. Człowiek bowiem, pracując współdziała z Bogiem w tworzeniu świata. A jednoczesne praca pozwala człowiekowi godnie żyć. Twoja rodzina, Maryjo, jest tego najlepszym przykładem. Utrzymywaliście się z pracy Świętego Józefa. Tymczasem ja nie mogę utrzymać mojej rodziny. Nie mamy na chleb, na czynsz, na lekarstwa, na szkołę dla dzieci i na inne niezbędne potrzeby. Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, jak bardzo praca jest cenna. Teraz budzę się każdego ranka i błagam przez Ciebie twego Syna, by dopomógł mi w znalezieniu pracy. Mam zawód, chcę pracować, a mimo to jestem bezrobotny.
Pocieszycielko Strapionych, ujmij się za mną i moją rodziną! Wyproś’ mi łaskę, abym znalazł pracę i dzięki temu mógł godnie żyć.
Amen

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego,
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył,
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem
i wypraszał mu potrzebne łaski:
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia,
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość,
pogłębił więź małżeńską
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Amen.

 

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum