Eucharystia jest sakramentem w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew.

Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew

Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, ‘aż przyjdzie’ (l Kor 11,26), zmierza ‘wąską drogą krzyża’ do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 • obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta,
 • liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna),
 • liturgia Eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.),
 • obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie).

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko,
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych,
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu,
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez,
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii,
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary,
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości,
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1322-1419.

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 897-958.