.

Święta Anna była matką Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi – Annie i Joachimie, żadnej wiadomości. Jedyne informacje czerpiemy z apokryfów: Ewangelii Jakuba (napisanej ok. roku 150), Ewangelii Pseudo-Mateusza (z wieku VI) i Księgi Narodzenia Maryi (z wieku VIII). Ponieważ czcimy w Kościele rodziców Maryi, przyjęliśmy imiona wymienione przez te pisma. Pokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej Córki, której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę na służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich.

Patronka

Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Florencji, Innsbrucku Hanoveru i Neapolu, a także szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwego dzieciństwa, szczęśliwego porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, robotnic, pomocnic domowych, górników, tkaczy, tokarzy, stolarzy artystycznych, młynarzy, kramarzy, żeglarzy, krawców, koronkarzy, służących; jest wzywana w modlitwie o deszcz, o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych.

w ikonografii

W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. W sztuce utrwalił się też obraz św. Anny zwanej Anną Samotrzeć lub Anną Samotrzecią. Jest to przedstawienie św. Anny z Maryją, jej córką i Jezusem – wnukiem.

Kult św. Anny

Kult św. Anny rozwinął się na Wschodzie ok. IV wieku i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy. Pierwszy klasztor ku czci św. Anny powstał na Zachodzie w 701 roku we Floriac koło Rouen. Tam miały się znajdować relikwie św. Anny, przeniesione ze Wschodu. Obecnie w skarbcu katedry św. Wawrzyńca w Genui pokazywana jest prawdopodobna relikwia ręki św. Anny.

Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak czci doznaje św. Anna w Przyrowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola. Sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych w świecie.

W skrócie

  • Imię Anna oznacza łaska.
  • Św. Anna miała narodzić się i umrzeć we wtorek, dlatego wielu wiernych modli się do niej właśnie w tym dniu.
  • Szczególną cześć odbierała wśród cesarzy bizantyjskich. W 550 r. cesarz Justynian zbudował pierwszy w Konstantynopolu kościół ku jej czci, do którego potem sprowadzono relikwie Świętej.
  • Pierwszym europejskim krajem, gdzie dotarł jej kult była Hiszpania. Jej imieniem nazwano jedną z rzek na południu kraju.
  • Imię Anna nosi ponad 20 świętych i błogosławionych.
  • Św. Anna jest patronką kościoła parafialnego w Watykanie.
  • W Polsce ponad 200 kościołów nosi jej wezwanie.

O Anno święta! Przyszedłem[am] na to święte miejsce, aby cię godnie chwalić i moją ufność w twoją przyczynę okazać. Przyjmij więc łaskawie tę moją pielgrzymkę i przyczyń się też łaskawie za mną, jakżeś się już za wiele tysięcy przyczyniła, którzy do ciebie na to miejsce łaski się uciekali i o twoją obronę błagali. Bądź mi pomocniczką we wszystkich potrzebach moich [a mianowicie w tej sprawie…], polecaj prośby moje Wnukowi twemu niebieskiemu, Jezusowi Chrystusowi, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg prawdziwy na wieki wieków. Amen.

Do ciebie się uciekam, o niebieska pocieszycielko strapionych! Przed twoim obrazem, przed którym już tylu ludzi doznało pociechy i pomocy, podnoszę z ufnością oczy moje do ciebie, jak dziecię do swojej najdobrotiwszej matki. Racz mi się osobliwie teraz pokazać jako troskliwa matka i zanieś moje westchnienia przed tron laski niebieskiego Wnuka twego, tam wspieraj prośby i błagania moje i przyczyńże się ty za mną nędznym żebrakiem i módl się za mnie, gdyż moje modlitwy są niegodne być wysłuchane przed Boskim Majestatem! Ach przybądź mi na pomoc w tej mojej potrzebie i uproś mi u Wnuka twego ową łaskę, o którą upraszam [wymień łaskę o którą prosisz]. O miła i łaskawa Matko Anno! Zlituj się nad biednym [ą] grzesznikiem [cą] i przyczyń się za mną przed tronem Boskiego miłosierdzia, pokaż mi teraz twoje macierzyńskie serce w owej potrzebie. W tobie pokładam mą nadzieję, o Anno święta, pocieszycielko strapionych, ucieczko wszystkich udręczonych; nie daj, aby moja nadzieja była daremna. O Matko pięknej miłości, o pośredniczko moja, o orędowniczko moja, o pomocniczko moja, zwróć twoje miłosierne oczy na mnie, nachyl się łaskawie do wzdychań i próśb moich i dopomóż mi w tej potrzebie, w tym utrapieniu, abym był [a] od wszelkiego złego uwolniony [a] albo przynajmniej doznał [a] ulgi i pociechy.

Chciałby jednak Pan Bóg wszechmogący inaczej rozporządzić, nie miałoby to służyć na Jego chwałę i moje wieczne zbawienie, gdybym od tego cierpienia był uwolniony [a], wtenczas uproś mi, o Matko miłosierna, u Wnuka twego Boskiego tę laskę, abym krzyż cierpliwie nosił i zupełnie się poddając Boskiej woli, mógł [a] powiedzieć: Ojcze! nie moja, lecz Twoja święta wola niech się stanie! O Anno święta! Ty jesteś wspomożeniem wiernych, proś więc za wszystkich utrapionych chrześcijan, którzy twej pomocy potrzebują, a osobliwie za wszystkich w tej chwili konających, aby doznali łaski Boskiej i szczęśliwej śmierci i też w niebie z tobą Boga na wieki chwalili. – Polecam także twojej macierzyńskiej opiece, chociaż niegodny [a] wysłuchania, wszystkich tych, którzy się mej modlitwie polecali. Bądź im także ucieczką w ich potrzebach i wyjednaj im Boskiej pomocy we wszystkich ich życzeniach. O Matko święta, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Moja najmilsza, Matko Anno! nie mogę się kłaść do łóżka, żebym nie miał [a] ciebie w sposób dziecięcy pozdrowić i polecić siebie i wszystkich moich twojej dobrotliwej opiece. O bądź i pozostań mi i wszystkim moim także i nocy dzisiejszej mocną patronką i orędowniczką i oddalaj od nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała.
Także za moich żyjących i umarłych współbraci i współsiostry błagam, ufając w Twoje macierzyńską obronę. Zachowaj ich w miłości Jezusa Chrystusa i przybądź szczególnie tym na pomoc, którzy nocy dzisiejszej mieliby wpaść w niebezpieczeństwo duszy lub ciała! Amen.

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela naszego. Spraw, abyśmy za jej przykładem, z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. Tobie, święta Anno, polecamy opiekę nad naszymi rodzicami, domami i wszystkim, co posiadamy. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa, abyśmy bez trwogi, ufni w Twoje wstawiennictwo, mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu, Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O wy obojga święci małżonkowie, Joachimie i Anno, proście za mnie i mojego męża [moją żonę], aby nam Bóg udzielił przez wasze zasługi łaski, żyć wspólnie w prawej małżeńskiej jedności i czystości, jak wy ze sobą żyliście, dając wszystkim małżonkom prawdziwy przykład. O święty Joachimie i święta Anno, zachowajcie mnie i mojego męża [moją żonę] od wszelkiej niewierności, niechęci, zwady i niezgody i pokus złego nieprzyjaciela, jako też od każdej pychy i od niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą miłość, nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego przykładu i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen.

Święta Anno, któraś z twoim bogobojnym mężem Joachimem w ciągłej miłości i zgodzie żyła otrzymując od niego tyle pobudki do cnoty, uproś mojemu małżonkowi (lub: mojej małżonce), którego [ą] z serca kocham i szanuję, tę łaskę, ażeby mnie słowami i przykładami do dobrego pobudzał [a] i prowadził [a], a moje błędy i słabości cierpliwie znosił [a], ażebyśmy obojga w miłości i zgodzie nasze powinności wiernie wykonując, Bogu na chwałę a współbraciom na zbudowanie pobożne i chrześcijańskie życie prowadzić mogli. Oddalaj przez twoją przyczynę od nas wszystko, coby miłość osłabiać i wzajemnemu zbudowaniu przeszkadzać mogło. Spraw, abyśmy zawsze teraz z sobą po chrześcijańsku żyli, ażebyśmy raz także wspólnie do ciebie i wszystkich Świętych w niebo przyjść mogli. Amen.

O święta matko Anno! przeżyłaś cały czas twojego małżeńskiego pożycia z pomocą łaski Boskiej świętobliwie, w rozmaity sposób pomnażając chwałę Bożą i powinności małżonki, matki i gospodyni w domu najwierniej wykonując. Uproś mi, twojemu słabemu dziecięciu, u Jezusa wierne zachowanie tych łask, które przez sakrament małżeństwa odebrałem, ażebym tak jak ty, mój czcigodny stan święcie zachowują, wszystkie moje obowiązki na chwałę Bożą, dla mojego i moich krewnych dusznego zbawienia wiernie wykonywał [a], i tak moje zadania na ziemi wypełnił [a]. Nie dopuszczaj, mocna obronicielko, ażebym kiedy myślał [a], mówił [a] albo czynił [a], przez co bym te łaski mógł [a] utracić i dostał [a]  się na złą drogę; niech twój święty przykład mnie posili i zachęca, w miłości Bożej zawsze postępować i dostąpić doskonałości chrześcijańskiej mojemu stanowi odpowiedniej. Amen.

O błogosławiona Pani, matko Bogarodzicielki Maryi, Anno święta! Ja N.N. chociaż niegodny [a] być policzony [a] między sługi twoje, pragnąc jednak służyć tobie i ufając w twą wielką dobroć, obieram cię dziś wobec świętego Joachima, błogosławionego małżonka twego, Anioła Stróża mego i wszystkich Świętych za moją patronkę i matkę. Mam mocne postanowienie zawsze naśladować twe cnoty, wiernie tobie służyć i podług sił moich się starać, aby i inni tobie służyli. Proszę cię więc pokornie, o łaskawa matko, przez krew najświętszą, którą Wnuk twój Jezus Chrystus dla mnie na krzyżu przelał, przyjmij mnie łaskawie do liczby twoich dzieci i wyjednaj mi u Boga tę laskę, abym nigdy nic takiego nie myślał [a], nie mówił [a] ani nie czynił [a], co by Panu Bogu i Tobie się nie podobało. Opiekuj się osobliwie duszą moją w godzinę śmierci, o wielka i można Patronko. Amen.

Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.

Najmilsza matko Anno! radujesz się widząc gdy z moimi domownikami przede wszystkim szukam królestwa Bożego i jego sprawiedliwości; bądź więc naszą orędowniczką u Boga miłosiernego, ażeby mnie, mojego męża [żonę], moje dzieci i czeladź łaską prowadził do wszystkiego dobrego i nas w tym umacniał, byśmy nie szukali i nie pragnęli nic innego, tylko Boskiej chwały i zbawienia naszej nieśmiertelnej duszy. Polecam ci także, o święta Anno, doczesne powodzenie mojego domu, oddalaj przez twoją wielowładną prośbę od domu mojego wszelkie większe nieszczęście, ażebyśmy według najświętszej woli Bożej bez przeszkody wykonywali nasze powinności i Bogu wesoło służąc, zasłużyć i dostąpić mogli żywot wieczny. Amen.

Święta Anno, matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa: Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga, przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.

Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny. Amen. Nowenna do św. Anny W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.

Święta matko Anno, wiesz, że jest moją powinnością, dzieci wychowywać dla cnoty i wiecznego zbawienia. Do tego potrzebuję szczególnej pomocy Bożej, ażebym ich na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan wychował [a]. Uproś mi, święta Anno, u Jezusa i Maryi wprawę i siłę do tego dzieła a dzieciom zaś potrzebne posłuszeństwo. Wyjednaj im tę łaskę, ażeby ich niewinność przed zasadzkami pokusy zachowana została. Uproś nienawidzenie i obrzydzenie grzechu, i nie dopuszczaj, aby im były przedstawione złe przykłady; wybaw ich z niebezpieczeństwa i złego towarzystwa, czuwaj nad niemi, ażeby w niewinności, w bojaźni Bożej i w cnocie się pomnażały i wyrosły. Uproś na koniec i mnie przedłużenia życia, jeżeli się Bogu podoba, ażebym ich wychowanie dokończyć mógł [a]; uproś mi łaski i błogosławieństwa, ażebym w ich sercu religię, bojaźń Bożą zaszczepił [a], i ponosił trudności i pracy starania i pieczy, czujności i modlitwy i tak ich na dobrych ludzi, wiernych i cnotliwych chrześcijan wychował [a]. Daj mi przez twoje mocną przyczynę, żyć w tej pełnej pociechy nadziei, żebym raz do Pana, Boga mojego powiedzieć mógł [a]: Panie których mi oddałeś, żadnego z nich nie utraciłem [am]. Amen.

Święta matko Anno, dożyłaś na twojem najświętszem dziecięciu największej radości i najsłodszej pociechy; o gdybym i ja mógł [a] być tak szczęśliwym [ą] tutaj i w wieczności, ażebym na wszystkich moich dzieciach tylko pociechy dożył [a]! Nie jestem zaś tak szczęśliwym [ą], lecz mam starania i troski o moje błądzące dziecko N.N.; jak bardzo się o to troszczę, by się jeszcze więcej w grzechy nie zawikłało i nie przyszło w niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia. O jak rad [a] widział[a] bym swoje dziecko ocalone! Lecz słowa moje, prośby i łzy zdawają się być daremne. Polecam więc, to moje nieszczęśliwe dziecię pod twoją opiekę, św. Anno, i proszę pokornie i gorąco, ażebyś nie przestawała za nie prosić, dopóki nie będzie nawrócone do prawdziwego uznania swych nieprawości, do prawdziwej skruchy i statecznej poprawy. Przez twoje najświętsze dziecię Maryję i przez niewypowiedziane radości, które z jej świętości i niewinności uczuwałaś, proszę cię, kochana matko, uratuj moje błądzące dziecko i nie dopuszczaj, ażeby zginęło. Amen.

O najświętsza Boga Rodzicielki Matko, chwalebna Anno święta! oto ja grzeszny [a] obieram cię za moją osobliwą patronkę i najłaskawszą matkę i opiekunkę. Tobie oddaję serce i duszę moją, wszystkie potrzeby moje; tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję z wszelkim uszanowaniem przez całe życie twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Raczże mnie dzisiaj za sługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku tobie nabożeństwa zachęcić, abym te twoje cnoty, przez które upodobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się Wnukowi twemu Jezusowi Panu i najświętszej córce twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za wielowładną przyczyną twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość, w potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością twoją na ratunek i obronę, i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa Wnuka twego za przyczyną Najświętszej Maryi córki twojej, i przez zasługi twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i ciebie, Anno święta, wysławiać na wieki. Amen.

Bądź pozdrowiona łaski pełna, pan z Tobą, Twoja łaska niechaj będzie zemną, błogosławionaś Ty między wszystkimi niewiastami i błogosławiona niech będzie Anna święta, matka Twoja, z której Ty, o Panno Maryjo, bez grzechu poczęta i porodzona byłaś; z Ciebie zaś urodzony jest Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen.

O chwały godna Anno święta, przed wszystkimi niewiastami uwielbiona, któraś samą Matkę Boga za najposłuszniejszą córkę miała, podziwiam tę wielkość, do której cię Bóg podwyższył i te laski, którymi cię napełnił. Łączymy się z Maryją najświętszą i nieporuszoną Panną, aby cię coraz więcej czcić, ciebie chwalić i twojej opiece się całkiem powierzyć. Na najmniejszy znak mojej nabożnej czci poświęcam Jezusowi, Maryi i tobie całe życie moje; wyjednaj mi łaskę, abym takowe święcie i nieba godnie prowadził. Amen.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo, módl się za nami
 
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.
 
Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas święta Anno
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
 
V. Módl się za nami, święta Anno,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 1 – 17 lipca

Rozważaj tę wielką łaskę, której Bóg udzielił świętej Annie, gdy wybrał ją na matkę Maryi, która jest skarbnicą wszystkich łask Jednorodzonego Syna swojego.

Modlitwa. Z sercem pełnym uszanowania i dziecięcej ufności upadam przed tobą, błogosławiona święta Anno. Bóg ciebie szczególnie umiłował, dlatego patrząc na Twe nadzwyczajne cnoty i świątobliwość, udzielił ci tej przeogromnej łaski, iż na świat wydałaś skarbnicę łask wszelkich, błogosławioną między niewiastami Matkę Słowa Wcielonego, Najświętszą Maryję Pannę.

Proszę cię tedy, o najmiłościwsza święta Anno, przyjmij mię do grona wiernych sług twoich. Przyrzekam ci, iż przez całe życie chcę być twym wiernym czcicielem.

Otocz mnie twą możną opieką i uproś mi u Boga łaskę, abym naśladował te cnoty, dzięki którym tak bardzo podobałaś się Bogu. Wyjednaj mi poznanie grzechów moich oraz prawdziwą za nie skruchę, gorącą miłość do Jezusa i Maryi, abym przez wierne wypełnianie obowiązków mego stanu zasłużył sobie na zbawienie.

Uchroń mnie od niebezpieczeństwa grzechu w tym życiu i przybądź mi na pomoc w godzinie mej śmierci, abym dostąpił zbawienia wiecznego i dostał się do nieba, gdzie z tobą, najszczęśliwsza matko, chcę wielbić Słowo Boże, które stało się człowiekiem w łonie przeczystej córki twojej Maryi Panny. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 2 – 18 lipca

Rozważaj wielką wiarę i jak skała niewzruszoną ufność świętej matki Anny!

Modlitwa. Ku tobie, święta matko Anno, podnoszę z ufnością wzrok, ponieważ Bóg ciebie wywyższył, że stałaś się szczęśliwą matką Bożej Rodzicielki i babką swego wnuka, Chrystusa Pana.

Wzywam ciebie, o zwierciadło i wzorze wiary i ufności, pocieszycielko smutnych i strapionych, abyś i mnie wyjednała u wnuka twego, Jezusa Chrystusa, żywą wiarę i niezachwianą nadzieję. Wstaw się za mną u Boga i u twej córki Maryi, abym w licznych pokusach, cierpieniach, udrękach i niebezpieczeństwach nie załamał się i nie uległ, lecz wzmocniony łaską Bożą wytrwał cierpliwie.

Spraw, o święta Anno, aby nawet moje krzyże i nieszczęścia, niepowodzenia i smutki, które znoszę cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej, wyjednały mi koronę chwały w niebie, gdzie wraz z tobą i twą córką Maryją oraz ze wszystkimi świętymi chcę chwalić wnuka twego, Chrystusa Pana przez wszystkie wieki. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 3 – 19 lipca

Rozważaj świętą Annę zatopioną w modlitwie, jak pobożne i bogobojne prowadziła życie!

Modlitwa. Święta matko Anno, proszę cię pokornie, abyś była moją orędowniczką u Boga, bo do ciebie i twego wstawiennictwa mam szczególne zaufanie. Ufam mocno, iż wnuk twój, Chrystus Pan, na pewno wysłucha twoje prośby i modlitwy, jeżeli ty Mu je zaniesiesz. Bo skoro już tu, na ziemi, Bóg skłaniał się do twoich próśb i modlitw i chętnie łask Swych udzielał, gdy Go o nie błagałaś, o ileż potężniejsze jest teraz twoje wstawiennictwo u tronu Bożego w niebie, gdyż wnuk twój, Chrystus Pan, chętnie spełni prośby swojej babki, która już na ziemi tak bardzo go miłowała.

Przedstaw i moje prośby, o babko miła, swemu wnukowi, Chrystusowi Panu. Mocno wierzę, że jeśli pożyteczne są dla mego zbawienia, to na pewno zostanę wysłuchany. Proś, o Anno święta, ukochaną córkę twoją, Maryję Pannę, by i ona modliła się za mnie do Syna swego. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 4 – 20 lipca

Rozważaj wielką świętość świętej matki Anny.

Modlitwa. Słusznie wychwalamy cię i wysławiamy, o święta Anno, gdyż jesteś naczyniem wybranym przez Boga, które dzięki swojej świętości okazało się godne mieścić w sobie perłę drogocenną – Najświętszą Maryję Pannę. Tyś jest świętą gałązką z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa. Tyś jest ogrodem rajskim, który dał nam lilię nieskalaną i w którym wyrosło Drzewo Zbawienia.

Choć Bóg wyświadczył ci tak wiele łask i obsypał cię dostojeństwami, ty wszakże o nas nie zapominaj. Wielkie są zaszczyty, którymi wnuk twój, Chrystus Pan, obdarzył cię w niebie, ale twoje matczyne serce nie pozwoli ci zapomnieć o nas, którzy tu na ziemi jeszcze się borykamy. Dlatego ja pokorny grzesznik przychodzę do ciebie, gdyż wiem, że i dla mnie jesteś miłą, dobrą matką i troskliwą opiekunką.

Ufam mocno, że wysłuchasz modlitwy i prośby, które do ciebie zanoszę, i że wybłagasz mi łaski potrzebne do zbawienia. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 5 – 21 lipca

Rozważaj wielką cierpliwość świętej matki Anny i podziwiaj jej męstwo w cierpieniach i smutkach.

Modlitwa. Z radością rozpamiętuję, o Anno święta, twoje wielkie szczęście, którego doznałaś, iż spośród wszystkich niewiast ciebie wybrał Bóg na matkę Rodzicielki Syna Bożego. Niewymownych radości zażywasz przez całą wieczność, ponieważ Jezus Chrystus czci i kocha cię jako swoją babkę oraz że widzisz na wspaniałym tronie twoją niepokalaną, dziewiczą córkę, jako królową nieba i ziemi po prawicy jej Boskiego Syna.

Przez wszystkie twoje radości, o błogosławiona matko Anno, proszę serdecznie, pociesz i mnie we wszystkich trudach i potrzebach ciała oraz duszy. Szczególnie zaś przybądź mi z twą cudowną pomocą w godzinie śmierci, abym dobrze zakończył swoje życie. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 6 – 22 lipca

Rozważaj świętą Annę jako matkę ubogich i cierpiących nędzę.

Modlitwa. O przebłogosławiona matko Anno, ciebie czczę z dziecięcą ufnością i błagam cię o twoje orędownictwo u córki twojej Maryi Panny i wnuka twego Zbawiciela świata. Proszę cię przez twoje święte narodzenie i przez twoją błogosławioną śmierć, abyś mi wyjednała łaskę bogobojnego życia i szczęśliwej śmierci.

O ukochana matko Anno, proś Jezusa, którego jesteś babką i z którym łączyła cię tak serdeczna miłość, ażeby litościwym okiem wejrzał na moją niedolę i zlitował się nade mną. Wyproś mi tę łaskę, aby udzielił mi choć iskierkę Waszej wzajemnej, serdecznej miłości Bożej, abym mógł umrzeć śmiercią zbawienną i dostąpił wiecznej szczęśliwości w niebie. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 7 – 23 lipca

Rozważaj, jakie dowody prawdziwie matczynej miłości święta Anna daje swoim czcicielom.

Modlitwa. Pozdrawiam cię i uwielbiam, Anno święta, godna matko Maryi i babko Jezusa Chrystusa, gdyż jesteś pełna dobroci i miłosierdzia dla tych, którzy się w potrzebie do ciebie zwracają, a zwłaszcza dla twych wiernych czcicieli i naśladowców. Przyjmij także mnie pod swoją opiekę i osłaniaj mnie płaszczem twojej miłości. Jeżeli powiesz Panu, iż jesteś dla mnie matką, to o me zbawienie i los w tym życiu mogę być spokojny. Wyproś mi tylko, o Anno święta, abym nigdy ciebie nie opuścił, bo gdy wiernie w mym życiu będę trwać przy tobie, wtedy i w godzinie mej śmierci nie będę musiał się lękać sądu ostatecznego, gdyż ty staniesz przy mnie jako obrończyni i łaskawa patronka.

Proszę cię tedy przez radości i cierpienia, które dzieliłaś z Jezusem i Maryją, abym również ja został zaliczony do wiernych waszych sług na ziemi i zasłużył sobie na żywot wieczny. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

 

Dzień 8 – 24 lipca

Rozważaj, jak święta Anna objawia się nam wszystkim jako łagodna i troskliwa matka.

Modlitwa. Wejrzyj na nas, święta matko Anno, z wysokości twej chwały, którzy tu u twych stóp klęczymy, aby cię godnie uczcić i tobie polecić ciało i duszę. Matko nasza, nie opuszczaj nas, bo jesteśmy twoimi dziećmi. Nie odwracaj od nas swego oblicza, gdy jako nędzne sieroty wzywamy twego wstawiennictwa i pomocy.

O dobra matko, polecamy ci swoją duszę, ofiarujemy swoje ciało i w darze składamy swe serce. Przez tę wielką miłość, którą masz do Jezusa i Maryi, prosimy cię, abyś przybyła nam na pomoc we wszystkich trwogach i niebezpieczeństwach życia naszego, abyś wspomagała w niedoli i w nieszczęściu, żebyś nieustannie opiekowała się nami na drodze do zbawienia.

Błagamy cię usilnie, Anno święta, abyś w każdej godzinie naszego życia była nam troskliwą wspomożycielką i dobrą matką. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – (powyżej)

 

Dzień 9 – 25 lipca

Rozważaj, jak Bóg udzielił świętej Annie tej wielkiej łaski, zezwalając na wszystko, czego ona zażąda dla swych dzieci.

Modlitwa. Wejrzyj, święta matko Anno, na twoje dzieci, które z dziecięcą ufnością przychodzą do ciebie, aby prosić cię o pomoc i wstawiennictwo u Boga. Przyrzekamy ci, że przez całe życie będziemy ci wiernie służyć, czcić cię i miłować, twoje święte życie naśladować.

Bądź naszą matką, opiekunką i przewodniczką na drodze do nieba. Wstaw się za nami u twej córki Maryi i u Jezusa, jej Boskiego Syna. Wyproś nam łaski potrzebne do zbawienia, abyśmy nie popadli w grzech, lecz wzrastali w doskonałości chrześcijańskiej. Wspieraj nas, gdy będziemy słabi; ratuj nas, gdy będziemy w niebezpieczeństwie; pociesz nas w smutkach i utrapieniach, przybądź nam z pomocą, gdy nieprzyjaciel duszy naszej będzie nam zagrażał.

Wielka jest moc twego wstawiennictwa u córki twej, Panny Przeczystej, i wnuka twego, dawcy wszystkich łask. Nie pozwól, aby Krew Jego Przenajświętsza nadaremnie miała być dla nas przelana, lecz by się stała zdrojem odkupienia i przebaczenia.

Ufam ci, że nasze prośby zaniesiesz do Boga i będziesz się za nami wstawiała u Wszechmocnego.

Szczególnie zaś prosimy cię o twoją łaskawą obecność w godzinie śmierci naszej, abyśmy opatrzeni sakramentami świętymi, poddając się świętej woli Bożej, z radością wyszli na spotkanie Stworzyciela naszego i Ojca, który oczekuje nas w niebie. Amen.

Następnie : odmów Litanię do św. Anny – [powyżej]

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj