You are currently viewing 15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej

15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej

Udostępnij

Hebrajskie ,,Miriam'' - ,,cierpka, przekorna''. Znaczenie imienia

Patronką dnia dzisiejszego jest Najświętsza Maryja Panna, w tajemnicy jej współcierpienia z Chrystusem. Dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Najświętsza Maryja Panna, najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska miała szczególny udział w zbawczym Dziele Chrystusa. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że jako Matka Zbawiciela wycierpiała bardzo wiele. Nie była bowiem tylko biernym świadkiem cierpień Chrystusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

modlitwa

Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa.
Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.
Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.
Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaz mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.

Litania do Najświętszego imienia Maryi

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kilka słów o wspomnieniu

Cierpienie przepowiedział Maryi prorok Symeon. Kiedy Maryja z Józefem przynieśli do świątyni Jezusa, prorok powiedział do Nim “Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Zwracając się do Maryi rzekł “A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. (Łk 2, 35)

Dla uczczenia cierpienia, jakiego doświadczyła Matka Boża, przez długi czas w Kościele obchodzono dwa święta. W piątek przed Niedzielą Palmową – święto Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września – Święto Siedmiu Boleści Maryi. Oba święta szybko przyjęły się w Polsce, ale Matka Boża Bolesna czczona jest także szczególnie na Węgrzech i Słowacji.

Święto Matki Bożej Bolesnej wprowadzono początkowo w Niemczech w 1432 roku, a jego głównym przesłaniem było “współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci”. 300 lat później święto to obchodzono już w całym Kościele.

Święto Siedmiu Boleści Maryi to z kolei święto z tłem historycznym. Ma pokazywać kolejne etapy cierpienia, jakiego doświadczała Maryja. Wśród boleści są:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 33-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk23, 50-54; J 19, 38-42)

Oprócz spotkania z Jezusem na Drodze Krzyżowej wszystkie te sceny można odnaleźć w ewangeliach. Święto Siedmiu Boleści NMP wprowadzili na początku księża serwici. Już w krakowskim mszale z XV wieku można znaleźć formularz mszy “O cierpieniu Błogosławionej Dziewicy” i “O pięciu boleściach Najświętszej Dziewicy”. Święto to obchodzone było w Kościele od 1814 roku. Jedną z najpopularniejszych modlitw do Matki Bożej Bolesnej jest właśnie Koronka do Siedmiu Boleści Maryi. Wierni modlą się także Litanią i Godzinkami ku czci Matki Bożej Bolesnej.

Życie Maryi było przeniknięte mieczem cierpienia. Słyszała komentarze ludzi, czasami wspierających, niekiedy krytykujących Jej Syna. Ale zawsze za Nim szła. Dlatego nazywana jest pierwszą uczennicą Syna Bożego. U kresu Jego ziemskiego życia stała pod krzyżem, być może słysząc komentarze w rodzaju: “To matka jednego z trzech przestępców”. Ale Ona zawsze wpatrywała się w Syna. – Papież Franciszek

Wierni w Hiszpanii jednoczą się w cierpieniu z Matką Bożą Bolesną przez cały tydzień. W wielu miastach od piątku przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiej Soboty odbywają się tam procesje pokutne z figurami Matki Bożej Samotnej i Płaczącej. Pierwsze procesje odbywają się w Piątek Matki Bożej Bolesnej, w skrócie Viernes de Dolores i jest to dla Hiszpanów tradycyjny początek Wielkiego Tygodnia. W Wielką Sobotę na znak żałoby po śmierci Syna Maryję “przyodziewa się” w ciemne szaty, by następnego dnia, w Zmartwychwstanie, ubrać ją na biało.

Pięknie przedstawiana jest Matka Boża Bolesna w ikonografii i malarstwie. Pierwsze wizerunki ukazywały ją stojącą pod krzyżem, później pojawiła się Pieta, pokazująca Maryję z Jezusem złożonym na jej kolanach po śmierci. Nie brakuje także wizerunków z mieczem przeszywającym serce Maryi, czy też obrazujących siedem boleści

Niezwykle wzruszającym utworem o Matce Bożej Bolesnej jest natomiast hymn “Stabat Mater Dolorosa” czyli “Stała Matka Boleściwa”. Jego autorem jest włoski franciszkanin, Jacopone da Todi. Hymn ten uznaje się za arcydzieło liryki maryjnej i jest on zaliczany do największych hymnów kościelnych, wszedł do liturgii przedsoborowej jako sekwencja. Był inspiracją dla wielu kompozytorów. Poniżej tekst tego niezwykłego hymnu i jedna z interpretacji muzycznych