You are currently viewing Wielkopostna propozycja: Modlitwa psalmami.

Wielkopostna propozycja: Modlitwa psalmami.

W czasie Wielkiego Postu wspólnota neokatechumenalna zaprasza na wspólną modlitwę psalmami tzn. na Jutrznie. Jutrznia od poniedziałku do piątku o godz. 06:45 w salce parafialnej.

Jutrznia uświęca poranne godziny dnia. Odprawiana o brzasku nowego dnia stanowi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego zalecane jest jej odprawianie nie tylko osobom do tego zobowiązanym, ale również świeckim. Zgodnie z nazwą, główną funkcją Laudesów jest pochwała Boga za nowy dzień. 

Struktura Jutrzni wygląda następująco:

  1. Nabożeństwo rozpoczyna się Wezwaniem lub wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie (o ile taki jest, gdyż Jutrznia jako modlitwa poranna może być również odmawiana prywatnie): Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Wezwaniu towarzyszy odpowiedź zgromadzonych: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  2. Następnie wszyscy wspólnie odmawiają aklamacjęChwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poza okresem Wielkiego Postu do aklamacji dodaje się również zwrot Alleluja.
  3. Po aklamacji zostaje wyrecytowany bądź wyśpiewany hymn, który jest wybierany w zależności od dnia i okresu liturgicznego.
  4. Kolejną częścią nabożeństwa Jutrzni jest psalmodia. Składa się ona z jednego psalmu odpowiadającego godzinie porannej, pieśni ze Starego Testamentu i drugiego psalmu pochwalnego. Towarzyszą im odpowiednie antyfony. Po odmówieniu każdego psalmu i pieśni odmawia się również aklamację Chwała Ojcu i Synowi…
  5. Po psalmodii ma miejsce czytanie krótkie, które jest dobierane w zależności od danego dnia lub okresu liturgicznego. Czytany fragment pochodzi z Pisma Świętego. Przewodniczący modlitwie może wygłosić również krótką homilię, która wyjaśni ów fragment.
  6. Odpowiedzią na czytanie może być chwila milczenia bądź tzw. responsorium krótkie. Responsorium nazywa się modlitwę wykonywaną w formie śpiewanej. Jest to część Jutrzni, która może być opuszczona.
  7. Następnie ma miejsce odśpiewanie pieśni Zachariasza (Błogosławiony Pan) z jej antyfoną. Na zakończenie dodaje się werset Chwała Ojcu. Pieśń Błogosławiony Pan wyraża chwałę odkupienia i dziękczynienia.
  8. Kolejnym elementem nabożeństwa porannego są prośby o uświęcenia dnia i pracy. Mogą być recytowane przez kapłana, chór bądź w modlitwie prywatnej – bezpośrednio przez wiernego.
  9. Po prośbach zostaje odmówiona modlitwa Ojcze Nasz. Może być ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem.
  10. Po Modlitwie Pańskiej ma miejsce modlitwa końcowa. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan bądź diakon, udziela on błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wypowiada on wezwanie Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W Jutrzni odmawianej prywatnie kończy się ją słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj