O nas

  • Nasz opiekun : ks. proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz
  • Nazwyczajni Szafarze Komunii Świętej :
    • akolita Jerzy Cierkowski,
    • akolita Ryszard Neumann,
    • akolita Grzegorz Truszczyński.

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, lub inaczej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Roznosimy Pana Jezusa do chorych w niedziele oraz rozdajemy podczas Mszy Świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów. Jest to praktyka bardzo dawna, obecna w Kościele pierwszych wieków. W domu należy przygotować stół nakryty z białym obrusem (serwetą), świecę oraz krzyżyk. Wspólna modlitwa i obrzęd udzielenia Komunii świętej trwa zaledwie kilka minut i odbywa się z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa. Wiele osób pozostających w domach przyjmuje Komunię świętą tylko raz w miesiącu, gdy odwiedza ich kapłan z okazji I piątku, ale przecież mogą przyjmować Pana Jezusa w każdą niedzielę, jako dopełnienie ich duchowego uczestnictwa we Mszy św. w parafii. Chorzy trwają w swych domach na modlitwie za Kościół i świat, ale oczekują, że najbliżsi i wspólnota zatroszczą się o spełnienie ich wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia święta. Ta właśnie troska o chorych była głównym powodem wprowadzenia w naszej diecezji posługi pomocników w udzielaniu Komunii świętej.

Chorych, pragnących przyjmować regularnie Komunię świętą w swoich domach co niedzielę, proszę zgłaszać u księży odwiedzających ich w pierwsze piątki lub bezpośrednio w zakrystii i kancelarii parafialnej. Posługa szafarzy jest darmowa, a jej dobre owoce duchowe szybko odczuwają ci, którzy z niej korzystają.

Jak wygląda stała posługa lektora i akolity?

Lektor: jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może on także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami, może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii.

Akolita: usługuje przy ołtarzu oraz pomaga kapłanowi i diakonowi, on może przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym; w przypadkach szczególnych może on także wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństw

Poza wymienionymi posługami liturgicznymi, gdy nie ma kapłana lub diakona, lektor i akolita mogą prowadzić wigilię przy zmarłym i przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu. Lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Dotyczy to chociażby spotkań z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu chrztu dziecku, poza tym spotkań z rodzicami przed I Komunią Świętą ich dzieci, czy chociażby prowadzenia spotkań z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Trudno nie zauważyć potrzeby tych posług w naszych parafiach.

Posługa akolity poza liturgią ma przede wszystkim szczególny wymiar posługi pośród chorych. Akolita bowiem może zanosić im Najświętszy Sakrament. Jest to wyjątkowa służba, gdyż dotyka wyjątkowych i trudnych sytuacji. Chorzy niejednokrotnie uczestniczą duchowo w niedzielnej Eucharystii za pośrednictwem radia czy telewizji, w takich sytuacjach przyjęcie Najświętszego Sakramentu jest ogromnym dopełnieniem tego uczestnictwa. Zauważmy także, że obecność Jezusa Eucharystycznego w domu chorego jest głębokim duchowym przeżyciem nie tylko dla niego samego, ale najczęściej także dla innych domowników, rodziny, która uczestniczy w obrzędzie.

Ważnym elementem posługi stałego lektora i akolity jest również to, że może mogą oni pomagać w przygotowaniu nabożeństw oraz przewodniczyć niektórym z nich. Dotyczy to na przykład różańca, czy drogi krzyżowej. Chociaż nabożeństwa te kojarzymy jednoznacznie z posługą prezbitera, to nie można wykluczyć, że w niektórych parafiach istnieje już potrzeba ich odprawiania np. w kaplicach i przy figurach, czyli w miejscach, do których ksiądz fizycznie nie jest w stanie przybyć. Mogą więc im przewodniczyć stali lektorzy i akolici.

Kto może pełnić posługę stałego akolity?

W dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego czytamy: „mężczyźni świeccy, którzy ukończyli przynajmniej dwadzieścia pięć lat, cieszą się dobrą opinią, posiadają odpowiednie przymioty i są przygotowani do swych zadań poprzez odpowiednią formację, mogą być przyjęci do posługi stałego akolity”.

Modlitwa szafarza

Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne. Napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Opiekujących się Chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.