You are currently viewing 18 listopada – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

18 listopada – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Jest to imię żeńskie odpowiadającemu męskiemu imieniu Karol, które z kolei wywodzi się z języka germańskiego od wyrazu pospolitego karl (charal, charel, carl) ‘małżonek, mąż’. Imię Karolina powstało na gruncie włoskim i francuskim i stąd przeniknęło do polszczyzny. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac. Carola, Carolina, ang., fr. Caroline, niem. Karolin, Karoline, Carolina, wł. Carolino Znaczenie imiona

W dniu 18 listopada przypada w Kościele w Polsce liturgiczne wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Bł. Karolina urodziła się w roku 1898 w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowości Wał-Ruda, w diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Na początku pierwszej wojny światowej, dnia 18 listopada 1914 roku z ręki żołnierza armii rosyjskiej poniosła śmierć męczeńską broniąc cnoty czystości. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w Tarnowie w dniu 10.06.1987.

Podziel się tą informacją

PATRONAT

Święta Teresa z Avili jest patronką Hiszpanii, miasta Avili, Alba de Tormes, karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych – zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.

modlitwa

Modlitwa
Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny, a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Litania
Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
 
Błogosławiona Karolino – módl się za nami
Męczennico w obronie czystości – módl się za nami
Apostołko Krzyża Chrystusowego – módl się za nami
Czcicielko Różańca świętego – módl się za nami
Świadku Ewangelii – módl się za nami
Wzorze żywej wiary – módl się za nami
Kwiecie polskiej ziemi – módl się za nami
Troskliwa opiekunko świątyni – módl się za nami
Nauczycielko prawdziwej pobożności – módl się za nami
Niestrudzona w posłudze bliźnim – módl się za nami
Przykładzie poszanowania rodziców – módl się za nami
Gorliwa nauczycielko dzieci – módl się za nami
Strażniczko kościoła domowego – módl się za nami
Przykładzie pracowitości – módl się za nami
Przykładzie uczciwości – módl się za nami
Apostole dobroci – módl się za nami
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych – módl się za nami
Światło dla zagubionych – módl się za nami
Wzorze szczerej przyjaźni – módl się za nami
Patronko ciężkiej pracy rolników – módl się za nami
Patronko młodzieży – módl się za nami
Przewodniczko w drodze do świętości – módl się za namiPrzez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze – prosimy Cię Panie
O posłuszeństwo słowu Bożemu – prosimy Cię Panie
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji – prosimy Cię Panie
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów – prosimy Cię Panie
O umiejętność dostrzegania dobra – prosimy Cię Panie
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia – prosimy Cię Panie
O pocieszenie w smutkach i udrękach – prosimy Cię Panie
O siłę ducha w chwilach zwątpień – prosimy Cię Panie
O męstwo w znoszeniu cierpienia – prosimy Cię Panie
O wrażliwość sumienia – prosimy Cię Panie
O wierność Bogu, bliźnim i sobie – prosimy Cię Panie
 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

 

Módl się za nami Błogosławiona Karolino – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się : Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Biogram błogosławionej

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana “kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy.
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej.
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: “Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii – przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.
Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej.

W ikonografii

Błogosławiona Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruch Czystych Serc, polskiej młodzieży, Szkolnych Kół Caritas w diecezji Tarnowskiej.