KALENDARZ LITURGICZNY A.D 2023

 

 

OKRES ZWYKŁY

Okres zwykły w liturgii Kościoła. W tym czasie obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych, symbolizujący nadzieję, odrodzenie i młodość. Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpoczynku dla Kościoła. Jest to najdłuższy okres liturgiczny, trwający między 33 a 34 niedziel. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza: krótsza (ok. 8-9 niedziel) trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy Popielcowej zaś druga: od poniedziałku po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. Czas okresu Zwykłego uświadamia Kościołowi tajemnicę Jezusa Chrystusa, Jego działalność i Misję na Ziemi. Ostatni tydzień Okresu Zwykłego mówi o czasach ostatecznych i zarazem jest końcem roku liturgicznego, który jest symbolem zakończenia świata. Podczas ostatniej niedzieli tego okresu, Kościół wielbi Chrystusa jako Króla Wszechświata, Pana wszystkiego i wszystkich, Który czasie ostatecznym osądzi cały Świat.

PIĄTEK,
22 września 2023 roku

Dzień powszedni XXIV tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (1 Tm 6, 2c-12)
Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swego bogactwa?

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy †
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą, *
a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
«Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze»,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie ujrzą światła.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 8, 1-3)
Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Współpracownicy Jezusa

Jezus łączył ludzi. Gromadzący się wokół Niego ludzie zawsze tworzyli wspólnotę. My też jesteśmy wspólnotą – Kościołem. Jesteśmy za niego odpowiedzialni. Jezus zaprasza więc nas do podjęcia misji głoszenia Ewangelii, najpierw własnym życiem, konkretnym przykładem w miejscu pracy, w rodzinie czy w gronie przyjaciół. Nasze ręce, oczy i nogi są potrzebne, aby jak najwięcej ludzi poznało Chrystusa i przyjęło wiarę. Wspierajmy Go zatem, tak jak możemy, swoją pracą, modlitwą. Bądźmy z Nim.

Jezu, wspieraj mnie swoją łaską, abym zawsze był z Tobą i gorliwie Ci pomagał.

SOBOTA,
23 września 2023 roku

Wspomnienie św. Ojca Pio 

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (1 Tm 6, 13-16)
Zachować wierność Chrystusowi aż do Jego przyjścia
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100 (99), 2-3. 4-5)

 
Refren: Stańcie z radością przed obliczem Pana.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: Stańcie z radością przed obliczem Pana.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: Stańcie z radością przed obliczem Pana.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 8, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA (Łk 8, 4-15)
Przypowieść o siewcy
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

Oto słowo Pańskie.

Najważniejsze Ziarno
Słowa Chrystusa naprawdę są maleńkie jak ziarenko, są tak łatwe do przeoczenia, tak drobniutkie, tak malutkie w porównaniu z innymi wielkimi rzeczami, że aż niepozorne. I bardzo łatwo jest zrezygnować z tego, żeby codziennie wieczorem przeczytać fragment Ewangelii. Bardzo łatwo jest zrezygnować z tego, żeby słuchać Słowa Bożego, które jest wygłaszane na Mszy św., bo to wydaje się tak nieistotne, jak jedno małe ziarenko wobec tych wszystkich milionów ziaren, słów, które są nam przekazywane nieustannie od rana do wieczora. Tych słów, które docierają do nas, czy chcemy, czy nie chcemy. Jedno małe ziarenko, ale ze wszystkich innych ziaren wyrosną chwasty, a z tego ziarna wyrośnie chleb. Eucharystia to pokarm na życie wieczne, to maleńkie ziarenko, nieistotne, niepozorne, a najważniejsze.

Panie, nie pozwól mi być głuchym na Twoje Słowo, lecz daj mi serce gorące, wspaniałomyślne, gotowe na przyjęcie Twego Słowa, aby także w moim życiu mogło Ono wydać owoc godny Twojej chwały.
 

NIEDZIELA,
24 września 2023 roku

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte:

07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00.

 

Słowo Boże na dzisiaj.


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,6–9)
Myśli moje nie są myślami waszymi
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.


Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,2–3.8–9.17–18)

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.


Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.


DRUGIE CZYTANIE (Flp 1,20c–24.27a)
Moim życiem jest Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.


Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 20,1–16a)
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, któ­rzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".


Oto słowo Pańskie.

Nieskończona dobroć

W oczach Boga każdy ma szansę. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma przegranych ani prymusów z pierwszej ławki. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi zaproszonymi do współpracy w trosce o winnicę królestwa Bożego. Bóg jest nieskończenie dobry. Jego dobroć to pragnienie, aby „zapłacić temu ostatniemu tyle samo”, bo każdy jest godny miłości, bez względu na to, ile z siebie potrafi dać, czy dużo, czy mało. Logika Bożej dobroci przekracza całkowicie schematy ludzkiej sprawiedliwości. Może szokować i budzić niezrozumienie czy sprzeciw. Jednak w swoich wyborach Pan jako nasz Przyjaciel, pozostając wierny swoim obietnicom, w niczym nas nie krzywdzi.

Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej dobroci, nawet jeśli jej nie rozumiem czy wręcz mnie oburza.

 

PONIEDZIAŁEK,
25 września 2023 roku

Dzień powszedni XXV tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Ezd 1, 1-6)
Edykt króla perskiego w sprawie odbudowy świątyni
Czytanie z Księgi Ezdrasza

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:
«Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela – tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie».
Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszelkich darów dobrowolnych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 8, 16-18)
Przypowieść o lampie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza


Jezus powiedział do tłumów:
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

Oto słowo Pańskie.

Światło świadectwa

Po co Bóg ofiarował nam różne dary materialne i duchowe? Jezus sugeruje, że otrzymaliśmy je, by służyć innym. Zdrowi powinni myśleć o niedołężnych i słabych, zaradni i przedsiębiorczy troszczyć się o miejsca pracy dla robotników, a wierzący o tych, którzy nie poznali miłości Boga. Gdy dzielimy się naszym doświadczeniem Chrystusa, to rośnie w nas siła wiary. Ukrywanie relacji z Jezusem prowadzi do tego, że zaczyna ona słabnąć. Rzucanie światła przez lampę zawsze jest związane z procesem spalania. Nasze świadectwo może być dla kogoś lampą rozświetlającą mrok. Będziemy jednak przekonujący tylko wtedy, jeśli w naszym życiu będzie obecne poświęcenie dla Boga i bliźnich. Tak powinniśmy żyć, by ludzie sami zaczęli pytać, skąd mamy w sobie pokój i radość. Spotkanie z człowiekiem wiary stanowi uruchomienie procesu, który kończy się przyjęciem Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Panie Jezu, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Postaw mnie tam, gdzie mogę dać trochę Bożego światła. Zgadzam się być narzędziem ewangelizacji w Twoich rękach. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

 

WTOREK,
26 września 2023 roku

Dzień powszedni XXV tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20)
Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy
Czytanie z Księgi Ezdrasza

Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu:
«Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany».
A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza, proroka, i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza.
I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów, i dla siebie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 8, 19-21)
Krewni Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie.

Blisko, a jednak daleko

Święta Teresa z Ávili tłumaczyła, że jedną z pokus jest przesadne dbanie o siebie, gdy Duch Święty rozpala gorliwość w służbie Bożej. Najbliżsi Jezusa chcą Go zobaczyć, a byłoby lepiej, gdyby także chcieli posłuchać Jego przesłania. Błogosławieni będziemy, gdy przestaniemy wyznaczać Bogu, jak ma działać w naszym życiu i przelotne zobaczenie się z Nim zamienimy na zrozumienie Jego myśli. Miłość polega na współodczuwaniu i patrzeniu w jednym kierunku. Rodzina Jezusa w imię dobrej opinii pozostaje na zewnątrz domu, w którym naucza Jezus. Między nimi a Jezusem jest duchowa przepaść. Niby są blisko dzięki więzom krwi, a jednak są od Niego tak daleko… Co nas trzyma na zewnątrz? Co stoi na przeszkodzie, abyśmy dali się pochłonąć radości życia Ewangelią? Na zewnątrz, poza zbawieniem w Chrystusie i poza Kościołem, jest ciemno, smutno i chłodno. Ci, którzy są wewnątrz, czyli w żywej wspólnocie z Bogiem i Kościołem, mogą doświadczyć płomieni Ducha Świętego.

Panie Jezu, boję się, żeby nie być tylko człowiekiem Ci bliskim z powodu przyjęcia chrztu św. przed laty i zapisu w księgach parafialnych. Wprowadź mnie do wnętrza swojego Serca. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

 

 

ŚRODA,
27 września 2023 roku

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Ezd 9, 5-9)
Modlitwa Ezdrasza za naród
Czytanie z Księgi Ezdrasza

Ja, Ezdrasz, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem:
«Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze urosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów tych krain, pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to jest dziś.
A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam schronienie, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny – dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8)

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, †
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Wysławiajcie Go, synowie Izraela, *
wobec narodów,
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, *
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym,
On sam naszym Ojcem i Bogiem *
po wszystkie czasy.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi.
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, †
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże.

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 9, 1-6)
Rozesłanie Dwunastu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto słowo Pańskie.

Opatrzność Boża

Miarą świętości jest zaufanie Bogu. Jeśli potrafimy polegać na obietnicach zawartych na kartach Pisma Świętego, stajemy się Jego przyjaciółmi. Świat potrzebuje ewangelizatorów. Dlatego ci, który idą ze słowem Jezusa, muszą być wypróbowani, ubodzy, prześladowani, aby pokazać poganom, że Ojciec troszczy się o nich w każdej sytuacji. Polecenie Jezusa skupia się na tym, żeby być wyrazistym znakiem. Zaufać, a nie zabezpieczyć się na każdą ewentualność. Bóg ubezpiecza swoich wysłanników. Głoszenie zbawienia w Jezusie sprowadza się do tego, żeby uznać, że jesteśmy słabi i poranieni, ale Bóg ma mocne ręce, by nas podnieść i zanieść do swojego domu w niebie. Błogosławiony Franciszek Jordan powiedział: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć”. Głosimy Ewangelię od dwóch tysięcy lat, a wydaje się, że ciągle jesteśmy na początku.

Panie Boże, Ty czuwasz nad całym stworzeniem, a zwłaszcza nad tymi, którzy w imię Jezusa głoszą Ewangelię. Podtrzymuj swoich robotników. Daj im odczuć, że nigdy nie są sami. Pozwól im głosić zbawienie nie tylko słowami, ale świadectwem życia. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

 

CZWARTEK,
28 września 2023 roku

Wspomnienie św. Wacława, męczennika

Kolor szat: czerwony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Ag 1, 1-8)
Bóg nakazuje odbudowę świątyni
Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.
Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b)
Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.

Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 9, 7-9)

Herod chce zobaczyć Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie.

Spokój nie zawsze jest święty

Herod próbuje znaleźć święty spokój. Tłumaczy sobie to, co się wokół niego dzieje. Dąży do zakłamanej równowagi wewnętrznej. Próbuje rozładować duchowe napięcie. Tymczasem niepokój może być wspaniałym darem Bożym. Zachęca do czujności, by czegoś nie stracić albo nie przeoczyć. Wgryza się w sumienie, by zawrócić z błędnej drogi. Jest pożytecznym hamulcem, by nie runąć w przepaść. Skłania do głębszej refleksji. Czasem zaprasza do odkrywania czegoś nowego i śmiałego poszukiwania. Warto dobrze rozeznać, jakie źródło ma niepokój w naszym sercu. Czy jest Bożym przesłaniem, czy też przeszkodą w podążaniu za dobrem? Za niepokojem serca może stać sam Pan Bóg.

Panie Jezu, zabiegaj o mnie z miłości. Nie zniechęcaj się mną. Gdy nie ma innej rady, posyłaj mi bezkompromisowych proroków. Nie dopuść, bym kiedykolwiek odłączył się od Ciebie przez grzech ciężki. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

 

PIĄTEK,
29 września 2023 roku

 Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 9-10. 13-14)
Zastępy aniołów służą Bogu
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 8, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.

Pod drzewem

Przepiękne wyznanie Natanaela może stać się refrenem naszego życia, wołaniem, które powtarzać będziemy w codzienności: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś królem Izraela! Ważniejsze jest jednak, byśmy uwierzyli, iż Bóg swoim pełnym miłości spojrzeniem ogarnia nas każdego dnia nie po to, by nas osądzić lub skrytykować, nie po to, by odnaleźć nasze winy i potknięcia, lecz by pewnego dnia powiedzieć do nas pełne miłości słowa: Ujrzałem cię pod drzewem. Widziałem cię pod drzewem mojego krzyża. Dostrzegamy tutaj – także z perspektywy krzyża – nową rzeczywistość. Syn Boży staje się jedynym Objawicielem Boga na ziemi. Ta rzeczywistość nie przejmuje nas trwogą ani grozą, jak doświadczał tego Jakub. Powinna ogarniać nas radość, bo Jezus jest nie tylko drabiną, bramą do nieba, ale i domem Boga, sanktuarium, w którym mieszka Bóg.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty widzisz mnie w każdej sytuacji mojego życia, a ja dziękuję Ci za to opiekuńcze spojrzenie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
 

SOBOTA,
30 września 2023 roku

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Za 2, 5-9. 14-15a)
Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».
«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Jr 31, 10. 11-12b. 13)

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
«Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 8, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 9, 43b-45)
Druga zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Oto słowo Pańskie.

 
Na Jezusowej drodze

Uczniowie otrzymują sprzeczne dane. Z jednej strony widzą majestat Boży, gdy Jezusowi poddają się żywioły, demony i choroby. Z drugiej – patrzą na Jezusa przepędzanego i niezrozumianego, który na dodatek zapowiada swoje cierpienie. Towarzysze Jezusa boją się Go spytać, jaki to wszystko ma sens. Ten lęk jest zapewne spowodowany tym, że Mistrz zażąda, by podzielili Jego los. Życie ucznia Jezusa wtedy jest zdrowe i owocne, gdy można w nim zauważyć drogę, którą przeszedł sam Jezus. Wszystkie Jezusowe elementy muszą się w nim znaleźć i połączyć. Umysły towarzyszy Jezusa były zakryte. Nie potrafili sobie tego wszystkiego poukładać. Wyłącznie miłość tłumaczy działanie Boga. Niejednokrotnie nie rozumiejąc Bożego działania, przypisujemy Bogu ludzkie, nieczyste motywacje. Tymczasem przez ten fragment Ewangelii jesteśmy zaproszeni, by różne wydarzenia w naszym życiu oceniać przez pryzmat miłości.

Panie Jezu, Ty nie szczędziłeś siebie. Kiedy spoglądam na kielich Twojej Krwi, która jest za nas i za wielu wylana na odpuszczenie grzechów, to chcę Cię za to uwielbić z wdzięcznością. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

NIEDZIELA,
1 października 2023 roku

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte:

07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18, 25-28)
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:
«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9)

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 1-11 - dłuższe)
Jezus Chrystus wzorem pokory
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

 
Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 8, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 21, 28-32)
Grzesznicy uwierzyli Janowi
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto słowo Pańskie.

 

Szczęście wieczne

Zdarza się, że czując w sercu bunt wobec tego, co nas spotkało, mamy ochotę powiedzieć Bogu: „Nie! To niesprawiedliwe!”. Dwaj bracia: posłuszny, ale tylko w słowach, oraz buntownik to obraz nas samych. Nasze życie jest jak ciężka praca w winnicy, o której wykonanie prosi synów Ojciec. Którym synem jesteśmy, kiedy rozmawiamy z Bogiem na modlitwie? Ta przypowieść jest pytaniem o naszą relację z Bogiem. Znamy wolę naszego Ojca – szczęście wieczne – na które już tu, na ziemi, pracujemy, jako synowie w winnicy. Jednak tak ciężko jest nam ją dostrzec i zaakceptować, zwłaszcza kiedy jest nam źle. Bóg dobrze o tym wie, dlatego za przykład daje nam buntowniczego syna, który nie boi się Ojcu powiedzieć „nie”. Jest szczery, ale ta szczerość wypływa stąd, że czuje się przez Ojca prawdziwie kochany. To miłość sprawia, że się opamiętuje.

Panie Boże, Ty oczekujesz ode mnie szczerości. Chcesz prawdy o moim życiu. Jest mi ciężko, czuję się samotny, nie rozumiem tego, co się wokół mnie dzieje. Pomóż mi uwierzyć w to, że mnie kochasz. Amen.
 

Podziel się tą informacją.