KALENDARZ LITURGICZNY A.D 2023

 

 

OKRES ZWYKŁY

Okres zwykły w liturgii Kościoła. W tym czasie obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych, symbolizujący nadzieję, odrodzenie i młodość. Okres Zwykły to swego rodzaju chwila odpoczynku dla Kościoła. Jest to najdłuższy okres liturgiczny, trwający między 33 a 34 niedziel. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza: krótsza (ok. 8-9 niedziel) trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy Popielcowej zaś druga: od poniedziałku po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. Czas okresu Zwykłego uświadamia Kościołowi tajemnicę Jezusa Chrystusa, Jego działalność i Misję na Ziemi. Ostatni tydzień Okresu Zwykłego mówi o czasach ostatecznych i zarazem jest końcem roku liturgicznego, który jest symbolem zakończenia świata. Podczas ostatniej niedzieli tego okresu, Kościół wielbi Chrystusa jako Króla Wszechświata, Pana wszystkiego i wszystkich, Który czasie ostatecznym osądzi cały Świat.

XXXI tydzień zwykły

NIEDZIELA,
5 listopada 2023 roku

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte:

07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00.

 

PONIEDZIAŁEK,

6 listopada 2023 roku

Dzień powszedni XXXI tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

WTOREK,

7 listopada 2023 roku

Dzień powszedni XXXI tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

ŚRODA,

8 listopada 2023 roku

Dzień powszedni XXXI tygodnia zwykłego

Kolor szat: zielony

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

CZWARTEK,
9 listopada 2023 roku

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

PIĄTEK,
10 listopada 2023 roku

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Kolor szat: biały

 

Msze Święte: 08:30 i 18:00

Okazja do spowiedzi św. 30 min., przed Mszami św.

 

Słowo Boże na dzisiaj.

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 22-23. 27-30)
Niech Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca.
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje imię – tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu.
Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9)

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3, 9b-11. 16-17)
Jesteście świątynią Boga
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Krn 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 16, 13-19)
Kościół zbudowany na Piotrze
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Bogaty w miłość, ubogi w majątek

Nasze życie nie polega na gromadzeniu bogactwa materialnego, lecz duchowego. Czy te dwie rzeczywistości są nie do pogodzenia? Wszystko zależy od tego, czy poddamy się chciwości. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest kluczem do zrozumienia, że bogactwo samo w sobie nie jest czymś złym i grzesznym. Jezus mówi: kto skarby gromadzi dla siebie. Problemem bogacza z przypowieści było to, że wszystko, co robił, robił dla siebie. Nie kochał nikogo oprócz siebie. Widocznie ten brak miłości był dostrzeżony w człowieku z tłumu, który prosił Jezusa, aby stał się sędzią w sprawie spadkowej. Przecież to nic złego, że ktoś domaga się sprawiedliwego podziału majątku. Czasem jest jednak lepiej odpuścić i oddać swoją część ziemskiego bogactwa, jeśli miałoby to stać się powodem nienawiści w rodzinie i uczynić nas ubogimi w miłość przed Bogiem.

Panie Jezu, pomóż mi dostrzec prawdę o sobie. Czy jestem chciwy i chytry? Czy potrafiłbym stracić należną mi własność dla czegoś ważniejszego, jak pokój i zgoda? Chcę być jak Ty – wielkoduszny i szczodry. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła

Podziel się tą informacją.